نمایندگان ما

طرح و پردازش غدیر در تمام ایران محصولات و خدمات خود را عرضه می نماید. جهت ارتباط با نزدیک ترین نمایندگی طرح و پردازش غدیر با شماره 85530-021 در ارتباط باشید. همچنین در صورت تمایل به اخذ نمایندگی فعال در حوزه محصولات حضور و غیاب، کنترل تردد و امنیت و احراز هویت فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما با شما در تماس خواهند بود.

فرم درخواست نمایندگی

  • نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
  • شماره همراه یا ثابت خود را جهت ارتباط آتی وارد نمایید
  • لطفا استان خود را وارد نمایید
  • لطفا شهر خود را وارد نمایید
[ihwt_hotspot hotspot_action=”click” marker_style=”image” tooltip_position=”right” tooltip_content_align=”right” tooltip_width=”600″ tooltip_bg_color=”#eeee22″ tooltip_text_color=”#8224e3″ image=”7018″ hotspot_data=”%5B%7B%22index%22%3A4%2C%22x%22%3A39.94197292069632%2C%22y%22%3A30.951281766603827%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%5Cn021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A5%2C%22x%22%3A16.731141199226304%2C%22y%22%3A12.389796847810326%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A7%2C%22x%22%3A17.531433695750724%2C%22y%22%3A38.758701404120146%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A8%2C%22x%22%3A62.161508704061895%2C%22y%22%3A81.32250226014175%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A9%2C%22x%22%3A44.73887578200556%2C%22y%22%3A46.72854040725602%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A10%2C%22x%22%3A67.64024627508462%2C%22y%22%3A66.9141570266051%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A11%2C%22x%22%3A47.83365334486823%2C%22y%22%3A67.84223127254478%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A12%2C%22x%22%3A57.73694390715667%2C%22y%22%3A32.57540815667597%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A13%2C%22x%22%3A24.46808510638298%2C%22y%22%3A10.301629794446056%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A14%2C%22x%22%3A10.6963225905162%2C%22y%22%3A10.672853828306264%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A15%2C%22x%22%3A61.76016418338974%2C%22y%22%3A47.61022226993003%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A16%2C%22x%22%3A74.44874746887089%2C%22y%22%3A29.41995430435216%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A17%2C%22x%22%3A75.84138792764749%2C%22y%22%3A52.06496732140915%2C%22Title%22%3A%22%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A18%2C%22x%22%3A81.72147001934236%2C%22y%22%3A79.35034448751995%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A19%2C%22x%22%3A40.25145776036629%2C%22y%22%3A74.89559235539625%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A20%2C%22x%22%3A28.491293576976545%2C%22y%22%3A54.84919005922818%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85503%22%7D%2C%7B%22index%22%3A21%2C%22x%22%3A36.53772232380319%2C%22y%22%3A54.84919005922818%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85503%22%7D%2C%7B%22index%22%3A22%2C%22x%22%3A26.324958727484283%2C%22y%22%3A44.825999532111005%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85503%22%7D%2C%7B%22index%22%3A23%2C%22x%22%3A24.77756994605295%2C%22y%22%3A22.55220346826965%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85503%22%7D%2C%7B%22index%22%3A24%2C%22x%22%3A19.825918762088975%2C%22y%22%3A27.192574697968023%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85503%22%7D%2C%7B%22index%22%3A25%2C%22x%22%3A33.59768127795576%2C%22y%22%3A33.874706436475854%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85503%22%7D%2C%7B%22index%22%3A26%2C%22x%22%3A56.766412801263876%2C%22y%22%3A19.767984270772914%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A27%2C%22x%22%3A32.105947095294326%2C%22y%22%3A19.689920114916422%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A28%2C%22x%22%3A46.44703236661216%2C%22y%22%3A26.020671046057416%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A29%2C%22x%22%3A31.912148645681924%2C%22y%22%3A27.18346174373183%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A30%2C%22x%22%3A36.175714537154796%2C%22y%22%3A61.83462453442951%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A31%2C%22x%22%3A26.291993606922237%2C%22y%22%3A35.32299662745276%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A32%2C%22x%22%3A38.11369903327883%2C%22y%22%3A37.88113616233648%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D9%85%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A33%2C%22x%22%3A64.47028818056565%2C%22y%22%3A17.416019883266713%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%2C%7B%22index%22%3A34%2C%22x%22%3A17.764861823976503%2C%22y%22%3A46.17570744004361%2C%22Title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%22%2C%22Message%22%3A%22021-85530%22%7D%5D” el_class=”.ihwt-hotspot-wrapper .HotspotPlugin_Hotspot > div { font-size: 10px; display: block; position: absolute; top: 100%; left: 50%; margin-top: 10px; padding: 25px 20px; overflow: hidden; z-index: 3; width: 150px;”]
فهرست